Loading...

Loof en Prys


W3.CSS Template


  

 


 

  Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word;
laat U koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net
so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars
vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons
van die Bose. Amen.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het  uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige Gees. Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Katolieke kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe. 
  .
 


Hoofstuk 1

In die begin het God die hemel en die aarde geskape.
2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
6 En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.
7 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.
8 En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.
9 En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so.
10 En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.
11 En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.
12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
13 En dit was aand en dit was môre, die derde dag.
14 En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.
15 Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.
16 God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.
17 En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde
18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.
19 En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.
20 En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel.
21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
22 En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder.
23 En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag.
24 En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.
25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.
29 Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.
30 Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.
31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

 
  
 
 
Geloofsbelydenis van Nicea / The Nicene Creed            

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die
hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een
Here
Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die
eeue uit die Vader
gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware
God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die
Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van
ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur
die
Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword: Hy het mens
geword; onder
Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig; Hy het gely
en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan,
en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die

Vader, en  Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die
dooies te oordeel. Aan Sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Ons glo in die
Heilige Gees, wat Here is en  lewend maak. Hy gaan
van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en
die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een, heilige, katolik en apostoliese kerk. Ons bely een
doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die
dooies en die lewe vandie toekomstige bedeling.

Amen.
.
     
  .
 

Right click and 'save link as' to download files:

 
   

 Read scripture: Isaiah 40:1-3

1. Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.
2. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. . . .
3. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.

(3) Every Valley
Read scripture: Isaiah 40:4

4 .Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.

(4) And the Glory of the Lord
Read scripture: Isaiah 40:5

5. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together:for the mouth of the Lord hath spoken it.

 

(6) But who may abide the Day of His Coming?
Read scripture: Malachi 3:2
2. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when He appeareth? For He is like a refiner's fire.

(7) And He shall Purify
Read scripture: Malachi 3:3
3. And He shall purify the sons of Levi. . . that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.

(8) Behold A Virgin Shall Conceive
Read scripture: Isaiah 7:14
Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall call his name EMMANUEL, God with us.
Read scripture: Matthew 1:23

(9) O thou that tellest good tidings to Zion
Read scripture: Isaiah 40:9

9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain; O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, and be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God!
Read scripture: Isaiah 60:1

(10) For behold, darkness shall cover the earth
Read scripture: Isaiah 60:2,3
2. For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people; but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. 3. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

(11) The people that walked in darkness
Read scripture: Isaiah 9:2
Read scripture: Matthew 3:16
2. The people that walked in darkness have seen a great light: and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

 

 


 

Read scripture: Psalm 2:1,2
Read scripture:
Acts 4:25-26

1. Why do the heathen rage, and why do the people imagine a vain thing?
2. The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against His Anointed,

 

(41) Let us break their bonds asunder
Read scripture:
Psalm 2:3

 

 

 

Glory to God
Read scripture: Luke 2:14

14. Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

(18) Rejoice greatly, O Daughter of Zion

Read scripture: Zechariah 9:9,10

Read scripture: Matthew 21:5
9. Rejoice greatly, O daughter of Zion; Shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee. He is the righteous Savior. . 10. . . And he shall speak peace unto the heathen. 


Countries

Audio Bibles

'...blessed are they that hear the word of God ...'[Luke 11:28]

If using an Android or Apple device please download and use our Bible App to read and listen to the Bible in English and other languages: [Now in a new improved format for the Android version


Quick link to: English Audio Bible [KJV]

You may listen, from an audio playlist, any Book of the Bible. Choose your language from the list of languages below. [Alphabetical order]

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


How to do it: To download audio Bible files into your computer or smartphone, please click on your language, on the next page chose the book you wish to download, and at the end of the resulting page, click on the tab:
 downldZip_ Download will start and you find all files for that book in a ZIP format. Unzip [or uncompress] with a free program such as 7-zip. The resulting directory contains all audio chapters for that Bible book. Beware if you are downloading from your smarthphone or mobile phone, unless you are using Wi-Fi, the volume (size) of certain books may be large, which may result in costly charges on your phone. We suggest that you download the files on a computer and copy them into your smartphone or mobile phone.

 

 
 
 
 

God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

“4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.” (Deuteronomium 6:4-8 NBV)

“8  Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf, ‘dan handelt u juist. 9 Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” (Jakobus 2:8-10 NBV)

“Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.” (Leviticus 19:15 NBV)

“door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.” (Leviticus 19:18 NBV)

“want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’” (Galaten 5:14 NBV)

“Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.” (Galaten 6:2 NBV)

“36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’” (Mattheüs 22:36-40 NBV)

“28  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’” (Markus 12:28-31 NBV)

“38 U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, 39 wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.” (Handelingen 13:38-39 NBV)

“Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.” (Romeinen 7:14 NBV)

“Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?” (Jesaja 58:7 NBV)

“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?” (1 Corinthiërs 6:19 NBV)

“‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.” (Psalmen 132:14 NBV)

Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

“De verstandige ziet het ongeluk en verbergt zich; de verstandelozen gaan voort en moeten boeten.” (Spreuken 22:3 LU)

“1  Maar dit moet gij weten, dat in de laatste dagen moeielijke tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen zijn vol eigenliefde, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onkuis, wreed, tot het goede ongezind, 4 verraders, overmoedig, opgeblazen, die meer den wellust lief hebben dan God; 5 die den schijn hebben van godzaligheid, maar hare kracht verloochenen. Vermijd dezulken.” (2 Timotheüs 3:1-5 LU)

“Doch met de kwade mensen en verleiders wordt het hoe langer hoe erger; zij verleiden en worden verleid.” (2 Timotheüs 3:13 LU)

“3  dit allereerst wetende, dat in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hunne eigene lusten wandelen, 4 en zeggen: Waar is de belofte zijner toekomst? Want nadat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk zij van het begin der schepping geweest zijn!” (2 Petrus 3:3-4 LU)

“Daarom, geliefden, dewijl gij dit verwacht, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onberispelijk door hem bevonden wordt in vrede;” (2 Petrus 3:14 LU)

“17 Gij dan, geliefden, dewijl gij dit te voren weet, zo wacht u, dat gij niet door de dwaling der zedeloze lieden u laat medeslepen, en uit uwe eigene vastheid valt; 18 maar wast in de genade en kennis van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij eer, èn nu èn tot den dag der eeuwigheid! Amen.” (2 Petrus 3:17-18 LU)

“En toen hij op den Olijfberg zat, traden zijne jongeren tot hem afzonderlijk, en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En welk zal het teken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld?” (Mattheüs 24:3 LU)

“Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere; en er zullen pestziekten en hongersnoden en aardbevingen zijn, hier en ginds.” (Mattheüs 24:7 LU)

“10 Dan zullen velen zich ergeren, en elkander verraden en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden. 12 En dewijl de ongerechtigheid de overhand nemen zal, zal de liefde bij velen verkoelen. 13 Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden. 14 En het evangelie van het rijk zal gepredikt worden in de gehele wereld, tot ene getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij nu den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door den profeet Daniël wie het leest, lette daarop, zult zien staan in de heilige plaats, 16 alsdan vliede op de bergen, wie in Judéa is;” (Mattheüs 24:10-16 LU)

“Want alsdan zal er ene grote verdrukking zijn, hoedanige er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet wezen zal.” (Mattheüs 24:21 LU)

“30 En alsdan zal aan den hemel verschijnen het teken van des Mensen Zoon; en dan zullen al de geslachten der aarde weeklagen, en zullen des Mensen Zoon zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. 31 En hij zal zijne Engelen uitzenden met schelklinkende bazuinen, en zij zullen zijne uitverkorenen vergaderen uit de vier winden, van het ene einde des hemels tot het andere.” (Mattheüs 24:30-31 LU)

“33 alzo ook gij, wanneer gij dit alles ziet, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Mattheüs 24:33-34 LU)

“37 Maar gelijk het in de dagen van Noach was, zo zal ook zijn de toekomst van des Mensen Zoon. 38 Want gelijk zij waren in de dagen vóór den zondvloed, zij aten en zij dronken, zij trouwden, en zij lieten zich trouwen, tot den dag toe, dat Noach in de ark ging, 39 en zij zagen het niet in, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam; -zo zal ook de toekomst zijn van des Mensen Zoon. 40 Dan zullen er twee op het veld zijn: de een zal aangenomen en de ander verlaten worden; 41 twee zullen er malen in den molen: de ene zal aangenomen en de andere verlaten worden.” (Mattheüs 24:37-41 LU)

“45 En wie is nu de getrouwe en verstandige knecht, dien zijn heer gesteld heeft over zijn huisgezin, om hun spijs te geven ter rechter tijd? 46 Zalig is die knecht, dien zijn heer, als hij komt, zó doende vindt: 47 voorwaar, ik zeg u: hij zal hem over al zijne goederen stellen. 48 Maar zo gene, de ontrouwe knecht, in zijn hart zal zeggen: Mijn heer komt nog lang niet, 49 en beginnen zal zijne medeknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 zo zal de heer van dien knecht komen ten dage op welken hij het niet vermoedt, en ter ure die hij niet denkt, en hij zal hem in stukken houwen, 51 en zal hem zijn loon geven met de huichelaars: dáár zal geween zijn en geknars der tanden.” (Mattheüs 24:45-51 LU)

“31  Als nu des Mensen Zoon komen zal in zijne heerlijkheid, en alle heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; 32 en alle volken zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal hem vanelkander scheiden, gelijk een herder de schapen scheidt van de bokken;” (Mattheüs 25:31-32 LU)

“3 En toen hij op den Olijfberg zat, tegenover den tempel, vraagden hem Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas afzonderlijk: 4 Zeg ons, wanneer zal dit alles geschieden? En wat is het teken, wanneer dit alles zal voleindigd worden?” (Markus 13:3-4 LU)

“Het ene volk zal zich verheffen tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen aardbevingen zijn hier en ginds, en er zullen hongersnoden zijn en verschrikkingen. Dit is het begin van den nood.” (Markus 13:8 LU)

“En het evangelie moet te voren gepredikt worden onder alle volken.” (Markus 13:10 LU)

“21 Zo iemand in dien tijd tot u zeggen zal: Ziet hier is de Christus, of: Ziet, hij is daar, zo gelooft het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die tekenen en wonderen doen zullen, om, indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen te misleiden.” (Markus 13:21-22 LU)

“Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Markus 13:30 LU)

“32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, zelfs de Engelen in den hemel niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. 33 Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd daar is.” (Markus 13:32-33 LU)

“5  En toen sommigen zeiden van den tempel, dat hij met fraaie stenen en kostbaarheden versierd was, zeide hij: 6 De tijd zal komen, in welken van dit alles, wat gij ziet, geen steen op den anderen zal gelaten worden, die niet in stukken zal worden gebroken. 7 En zij vraagden hem, zeggende: Meester, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken, wanneer dat geschieden zal?” (Lukas 21:5-7 LU)

“11 en er zullen zijn grote aardbevingen hier en ginds, hongersnoden en pestziekten; ook zullen er verschrikkingen en grote tekenen aan den hemel geschieden. 12 Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en zullen u overleveren in hunne synagogen en gevangenissen, en voor koningen en landvoogden leiden, om mijns naams wil; 13 en dit zal u overkomen tot ene getuigenis. 14 Zo neemt nu ter harte, dat gij niet bezorgd zijt hoe gij u verantwoorden zult. 15 Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uwe wederpartijders niet zullen kunnen tegenspreken noch wederstaan. 16 En gij zult overgeleverd worden door ouders, broeders, bloedverwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, 17 en gij zult gehaat worden door iedereen om mijns naams wil.” (Lukas 21:11-17 LU)

“Wanneer gij nu zien zult, dat Jeruzalem belegerd wordt door een heir, zo merkt, dat hare verwoesting nabij gekomen is.” (Lukas 21:20 LU)

“En er zullen tekenen geschieden aan zon en maan en sterren, en op de aarde zullen de volken angstig en radeloos zijn, bij het bruisen van zee en watergolven;” (Lukas 21:25 LU)

“31 Alzo ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, zo weet, dat het rijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat het alles zal geschied zijn. 33 Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijne woorden zullen niet vergaan. 34 Maar wacht u, dat uwe harten niet bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en met zorgen voor het levensonderhoud, en die dag u niet onvoorziens overkome! 35 Want hij zal als een valstrik komen over allen, die op de aarde wonen. 36 Zo zijt altijd wakker, en bidt, dat gij waardig moogt geacht worden te ontvlieden dit alles, hetgeen geschieden zal, en te staan voor des Mensen Zoon,” (Lukas 21:31-36 LU)

“Gij hebt het aardrijk op zijnen bodem gegrondvest, dat het blijve altoos en eeuwig.” (Psalmen 104:5 LU)

“Het ene geslacht gaat, het andere komt, maar de aarde blijft eeuwig.” (Prediker 1:4 LU)

“En zie, ik ben bij u al de dagen tot aan des werelds einde.” (Mattheüs 28:20 LU)

“De rechtvaardigen beërven het land, en blijven er eeuwiglijk in.” (Psalmen 37:29 LU)

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Heer.” (Romeinen 6:23 LU)

“29 Jezus antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u: Er is niemand, indien hij verlaat huis, of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akkers, om mijnentwil en om des evangelies wil, 30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in dezen tijd huizen, en broeders en zusters, en moeders en kinderen, en akkers, onder vervolgingen, en in de toekomende wereld het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30 LU)

“3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons naar zijne grote barmhartigheid wedergeboren heeft tot ene levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot ene onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die weggelegd is in den hemel voor u, 5 die uit Gods macht door het geloof bewaard wordt tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd;” (1 Petrus 1:3-5 LU)

“Het einde nu aller dingen is nabij gekomen: daarom zijt matig en nuchter tot het gebed.” (1 Petrus 4:7 LU)

“Zo laat ons nu niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn.” (1 Thessalonicen 5:6 LU)
 
 
 

Inspirational Music

Praise, Worship and Inspirational Music and Songs

[Non-commercial worship use only]


With Wings as Eagle
Hear sample:

More...


Worship Hymns by Ben [English ]
Hear sample:

More...


Chinese Worship by Darrel [Chinese ]
Hear sample:

More...


EB+JC [Inspirational Songs]
Hear sample:

More...


Vimos a Sua Gloria [Bible verses in Song - Portuguese]
Hear sample:

More...


The Things which make for Peace - [Inspirational Songs]
Hear sample:

More...


 
 

Christmas Music Tracks (to sing along)
Hear sample:

More...


Hymns for the House Church
Hear sample: [live recorded in mainland China]

More...


Street Songs (Canções de Rua)
Ouça um exemplo:

More (mais...)


Created by Him (Scriptures put to music)
Hear a sample:

More ...

 

Where Should I Start Reading the Bible?

Here some suggestions:

  It is important realize that the Bible is not an ordinary book to read from cover to cover. It is a collection of 66 books written by different authors in several languages. Any first reading of the Bible should begin with the Gospels, in the New Testament. You may start with the gospel of John, the 4th Book of the New Testament. It is simple and clear and introduces you to the essential plan of Salvation. Then you may chose the gospel of Mark, quick and fast-paced. Mark tells us what Jesus did, while John tells us what Jesus said and who Jesus was. Reading the Gospels (Matthew, Mark, Luke, John ) will familiarize you with Christ’s life and ministry.

  The Bible can inspire not only the faithful or believers but anyone who seeks for answers in life. Many people already know some Bible verses and they might not know those words are written in the Holy Bible. 'Our father', for example, is prayed by many all over the world who may not realize that prayer is the pure word of God - Matthew 6:9.

  Epistles like (Romans, Ephesians, Philippians) teach us how to live our lives in a way that is honoring to God. You may also read the Old Testament: read the book of Genesis - it tells us how God created the world and how mankind fell into sin, as well as the impact that fall had on the world. Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy may be hard to read because they get into all the laws God required the Jews to live by. These are perhaps better left for later study. Reading Psalms through Song of Solomon will give you a good feel of Biblical poetry and wisdom. The prophetic books, like Isaiah and Daniel, are great books to read to understand deeper aspects of Christianity and the End Time - the time before Jesus second coming.

  Also, you may prefer reading selected Bible verses on a variety of topics: If so, click here.

   

What is a Christian and how do I become one?

To become a Christian you have to accept Jesus Christ as your Savior. Read about it HERE

Do I need to join a denomination [church]? Read about it HERE

How about Baptism? Read about it HERE

How about Baptism in the Book of Acts? Read about it HERE

What would you do? Read HERE

Faith vs. works [rituals, ceremonies]- which one? Read HERE


 
 •  

  What is a Christian and how can I become one?

  It is very simple:

   A: To become a Christian you have to accept Jesus Christ as your Savior. A Savior is the one who saves us, who redeems us, who delivers us from our sins. A sin is a disobedience, a transgression against God’s law of love and also an intrinsic part of our human nature. According to the Bible, the Word of God, written by His prophets and Jesus' disciples under the anointing of God, “all have sinned and come short of the glory of God”. We are all born with sin and will die in sin if we do not accept Jesus Christ as our savior. Salvation brings peace and joy to our lives now and the promise of Eternal Life, heaven and happiness for eternity. In simple terms: God is our Heavenly Father, we are his children. We have been disobedient and “naughty”, therefore we deserve to be punished. Because our Heavenly Father loves us so much, He sent Jesus to receive the punishment for us, the death of the cross, so that we do not have to pay for our disobedience and sin, but we are cleansed from them through believing and receiving Jesus Christ as our Savior.

   Salvation

   Admit – In order to be saved we have to admit or acknowledge that we are sinners, separated from God and that we do not know God's Love.
   You might say: “But I am pretty good, at least a lot better than many others…” – Sorry, that is not enough – you cannot go to Heaven unless you are perfect and nobody is perfect, everybody makes mistakes, everybody has sinned. Here is what the Bible says: “For all have sinned and come short of the glory of God” - [click on the reference to see the verse in the Bible] Romans 3:23;“For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” - Romans 6:23; “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God” - Ephesians 2:8,9.

   Believe and Receive – Simply believe on Him as the one who bore your sin, died in your place, was buried, and whom God resurrected. – “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life” – John 3:16; “Believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved” - Acts 16:30-31. “But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name” – John 1:12; “He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him” – John 3:36. We receive Christ by personal invitation. Jesus is nearby us waiting to be invited to come into our hearts and that we accept Him in our lives. Jesus says: “behold, I stand at the door and knock if any man hear my voice and open the door I will come into him” - Revelation 3:10.

   Confess –The Bible says: “That if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God raised him from the dead, thou shall be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation” - Romans 10:9-10. We must proclaim or confess our salvation, in other words, we must not deny it. Jesus said: “Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven” - Matthew 10:32.

   Here is a simple prayer you can say (pray) to make sure you are saved:

   - Dear Jesus, I admit that I am a sinner, and I ask you for forgiveness, I believe you are the son of God and you died for my sins. I receive you into my heart, and confess that you are my savior and my Lord. In Jesus name. Amen.


   And here is a prayer you may pray when you doubt or when you fear. The prayer that Jesus taught to His disciples:

   'Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. [For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever.' Amen. Matthew 6:9-13]

  Do I need to join a denomination? Read HERE

 •  

  Do I need to be Baptized?

   A: We receive Christ's baptism when we confess, repent and sincerely pray to receive Jesus in our hearts. We receive the inward power of the Holy Spirit when we ask, whereby the believer is immersed in Jesus' power, purity, and wisdom. This baptism is the essential Christian baptism: an experience of cleansing from sin that supplants the ritual of water baptism.

   Q: But Jesus was water baptized why should not I?
   A:Jesus was also circumcised. You don't need to. Jesus offered turtle doves as a sacrifice. He kept the Passover and other traditions. You don't need to. Jesus did many of the Jewish rituals before He was glorified - that is, before His death and resurection.

   Burnt offerings and sacrifices were offered for sin under the Old Testament. Jesus became the sacrifice for the sins of the whole world. The New Testament started with Jesus death and Resurrection, not with John the Baptist.

   Here are Bibles verses that proclaim salvation by faith - click and see for yourself what the Holy Bible says about the Salvation of our soul:

  Read more HERE

 • Faith vs. works [efforts, rituals, ceremonies] - which one?

   Faith, of course!

   Someone once said there are only two religions in the world: Works and Faith. Some may say that there is only one religion in the world: works. Faith is the end of religion. 'for by grace are ye saved through faith and that is not of yourselves, it is a gift of God'.[Ephesians 2:8.9]. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. [Hebrews 11;1]. A man is justified by faith apart from the deeds of the law' [Romans 3:28; 4:5-8; Galatians 2:16; 3:10-13, 5:2-4]. God freely justifies those who do not rely on their works and efforts, but wholly trust in the Lord Jesus Christ.
   In the above biblical verses in Romans and Galatians, Paul is asking: How can a guilty sinner be justified by God? Essentially Paul answers that a sinner is justified by faith in Christ, and not by the merit of his works.
   Now, some claim that the book of James brings out a different concept. James 2:24: 'Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only'. Is this a contradiction? Not so: James is making a distinction between two kinds of faith. One that is real, and one that is a counterfeit. How do we know the difference, how do we distinguish one from the other 'Show me your faith without your works; and I will show you my faith by my works.' [James 2:18]
   However, it is by faith in Christ alone (and not by the merits of our works) [Titus 3:5] that we are saved (justified before God); yet the faith that justifies is never alone, (unfruitful, barren) if it is genuine.
   Mere mental assent to the gospel truths is not enough. One must have living faith, and that is always manifest by good works. Good works prove that he and his faith are genuine.
   Real faith is alive, manifests itself in good works; counterfeit faith is dead, barren, the mere assent to doctrine. Good works [love, charity] are the fruit of faith and not a replacement for faith.
   However, many religious works are performed as a substitution, a replacement for faith: rituals, like lighting candles, prayers for the dead, ceremonies, traditions of all kinds, which are a manifestation of religious fervor. That is where faith and works clash. Works of that kind are like trying to build a ladder to reach up to God... while faith is to believe that God has descended to us, to save us, in the form of His Son, Jesus Christ.

   Baptism is like a wedding ceremony?

   Now-a-days it is quite common to hear preachers say that water baptism is only a testimony, a manifestation of salvation - sort of like what a wedding ceremony is to marriage. That is fine except that it does bring a lot of questioning and doubt concerning the deeper and long lasting meaning of Salvation. It is worthy to remember that many expensive and extravagant wedding ceremonies end up being a waste and a misrepresentation of marriage, as statistics prove that a great percentage of marriages end up in short term unions and divorce. By the same token, many baptism ceremonies end up being a very ephemeral testimony of the person's salvation. A greater and lasting testimony would be the person's lifestyle and fruitfulness, living the sacrificial, loving life of a Christian - that is what most people (outside the church) will look for and appreciate. In other words, there are many more, and much more effective ways of being a Christian testimony, with a much broader and long-lasting impact, than merely taking water baptism, with some church, in the presence of handful of like minded church goers...
   Not least, many religious denominations manipulate (water) baptism, requiring that people be baptized into their denomination even if they have already done so in other denomination. That includes Jehovah Witnesses and Mormons, the Orthodox and Baptists. This is membership initiation not the kind of Baptism Christ instituted!

  How can I be saved [redeemed, liberated from my sins]? Read HERE


 
 
 

Behold I tell you a mystery
Read scripture:
1Corinthians 15:51,52

Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep; but we shall all be changed, 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet;
Read scripture:
1Corinthians 15:52b-53

 The Trumpet Shall Sound
the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

 Then shall be brought to pass
Read scripture:
1Corinthians 15:54b
Read scripture:
Isaiah 25:8
54. then shall be brought to pass the saying that is written, 'Death is swallowed up in victory.

 

 If God be for us

Read scripture: Romans 8:31, 33, 34

If God be for us, who can be against us?Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth. 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is at the right hand of God, who makes intercession for us.

Worthy is the Lamb
Read scripture:
Revelation 5:12, 13

Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. 13. . . . Blessing, and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever. Amen.
Read scripture:
Revelation 19:16
KING OF KINGS, LORD OF LORDS.

 

 

Powered by Radio SAM Broadcaster Germany